Uetani's website

menu

Original articles

   1. Off-Axis Photoelasticity by Anisotropic Molecular Deformation of Uniaxially Aligned Cellulose Nanofiber Films
    Kojiro Uetani, Takuya Uto

    Carbohydr. Polym. Technol. Appl. 2021, 2, 100166. (2021年9月25日)
    DOI: 10.1016/j.carpta.2021.100166

   2. Kirigami-processed cellulose nanofiber films for smart heat dissipation by convection
    Kojiro Uetani, Keitaro Kasuya, Jiahao Wang, Yintong Huang, Rikuya Watanabe, Shota Tsuneyasu, Toshifumi Satoh, Hirotaka Koga, Masaya Nogi
    NPG Asia Mater. 2021, 13, 62. (2021年9月24日)
    DOI: 10.1038/s41427-021-00329-5


   3. Humidity-responsive thermal conduction properties of bacterial cellulose films
    Shogo Izakura, Hirotaka Koga, Kojiro Uetani

    Cellulose 2021, 28, 5363–5372. (2021年4月24日)
    DOI: 10.1007/s10570-021-03888-6


   4. Inherently Distinctive Potentialities and Uses of Nanocellulose Based on its Nanoarchitecture
    Kojiro Uetani, Naliharifetra Jessica Ranaivoarimanana, Mayumi Hatakeyama, Takuya Kitaoka
    BioResources 
    2021, 16(2), 4438-4473. (2021年3月30日)
    DOI: 10.15376/biores.16.2.4437-4473


   5. Cellulose Nanofiber Coatings on Cu Electrodes for Cohesive Protection against Water-Induced Short-Circuit Failures
    Takaaki Kasuga, Hitomi Yagyu, Kojiro Uetani, Hirotaka Koga, Masaya Nogi
    ACS Appl. Nano Mater. 20214, 3861ー3868. (2021年3月30日)
    DOI10.1021/acsanm.1c00267


   6. Enhancement of luminance in powder electroluminescent devices by substrates of smooth and transparent cellulose nanofiber films
    Shota Tsuneyasu, Rikuya Watanabe, Naoki Takeda, Kojiro Uetani, Shogo Izakura, Keitaro Kasuya, Kosuke Takahashi, Toshifumi Satoh
    Nanomatereials2021, 11(3), 697. (2021年3月10日)
    DOI10.3390/nano11030697


   7. Thermal Conductivity Analysis of Chitin and Deacetylated-Chitin Nanofiber Films under Dry Conditions
    Jiahao Wang, Keitaro Kasuya, Hirotaka Koga, Masaya Nogi, Kojiro Uetani
    Nanomatereials, 2021, 11(3), 658. (2021年3月8日)
    DOI10.3390/nano11030658


   8. Pyrolyzed Chitin Nanofiber Paper as a Three-Dimensional Porous and Defective Nanocarbon for Photosensing and Energy Storage
    Luting Zhu, Yintong Huang, Yoshitaka Morishita, Kojiro Uetani, Masaya Nogi, Hirotaka Koga
    J. Mater. Chem. C, 2021, 9(13), 4444−4452. (2021年3月26日)
    DOI
    10.1039/d0tc05799a
    Outside Front Coverに採択 
                                     

   9. Irregular and Suppressed Elastic Deformation by a Structural Twist in Cellulose Nanofibre Models
    Kojiro Uetani, Takuya Uto, Nozomu Suzuki
    Sci. Rep. 2021, 11, 790. (2021年1月12日)
    DOI: 10.1038/s41598-020-80890-1


   10. Direct Determination of the Degree of Fibrillation of Wood Pulps by Distribution Analysis of Pixel-Resolved Optical Retardation
    Kojiro Uetani, Keitaro Kasuya, Hirotaka Koga, Masaya Nogi
    Carbohydr. Polym. 2021, 254, 117460.(2020年12月1日)
    DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.117460


   11. High-Speed Fabrication of Clear Transparent Cellulose Nanopaper by Applying Humidity-Controlled Multi-Stage Drying Method
    Chenyang Li, Takaaki Kasuga, Kojiro Uetani, Hirotaka Koga, Masaya Nogi
    Nanomaterials202010(11), 2194.(2020年11月4日)
    DOI: 10.3390/nano10112194


   12. Nanocellulose: Beyond the Ordinary
    Kojiro Uetani, Takuya Kitaoka
    BioResources 202116(1), 1−4.(2020年11月3日)
    DOI: 10.15376/biores.16.1.1-4


   13. Checkered films of multiaxis oriented nanocelluloses by liquid-phase three-dimensional patterning
    Kojiro Uetani, Hirotaka Koga, Masaya Nogi
    Nanomaterials 2020, 10(5), 958.(2020年5月18日)
    DOI:  10.3390/nano10050958


   14. Cellulose Paper Support with Dual-Layered Nano-Microstructures for Enhanced Plasmonic Photothermal Heating and Solar Vapor Generation
    Yintong Huang, Yoshitaka Morishita, Kojiro Uetani, Masaya Nogi, Hirotaka Koga
    Nanoscale Adv. 2020, 2, 2339−2346. (2020年4月22日)
    DOI:  10.1039/D0NA00163E


   15. Thermal Diffusivity Modulation Driven by the Interfacial Elastic Dynamics Between Cellulose Nanofibers
    Kojiro Uetani, Shogo Izakura, Hirotaka Koga, Masaya Nogi
    Nanoscale Adv. 2020, 2, 1024–1030.(2020年1月20日)
    DOI:  10.1039/C9NA00734B
    Outside Front Coverに採択high-res cover

         


   16.  “Return to the Soil” Nanopaper Sensor Device for Hyperdense Sensor Networks
    Takaaki Kasuga, Hitomi Yagyu, Kojiro Uetani, Hirotaka Koga, Masaya Nogi

    ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11(46), 43488–43493. (2019年10月29日)
    DOI: 10.1021/acsami.9b13886


   17. Paper-based disposable molecular sensor constructed from oxide nanowires, cellulose nanofibers, and pencil-drawn electrodes
    Hirotaka Koga, Kazuki Nagashima, Yintong Huang, Guozhu Zhang, Chen Wang, Tsunaki Takahashi, Akihide Inoue, Hong Yang, Masaki Kanai, Yong He, Kojiro Uetani, Masaya Nogi, Takeshi Yanagida
    ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11 (16), 15044–15050. (2019年4月3日)
    DOI: 10.1021/acsami.9b01287


   18. Estimation of the Intrinsic Birefringence of Cellulose Using Bacterial Cellulose Nanofiber Films
    Kojiro Uetani, Hirotaka Koga, Masaya Nogi

    ACS Macro Lett. 2019, 8(3), 250ー254. (2019年2月22日)
    DOI: 10.1021/acsmacrolett.9b00024
    Cover Pictureに採択 → high-res cover
                                 


   19. Self-Alignment Sequence of Colloidal Cellulose Nanofibers Induced by Evaporation from Aqueous Suspensions
    Kojiro Uetani, Shogo Izakura, Takaaki Kasuga, Hirotaka Koga, Masaya Nogi

    Colloids and Interfaces 2018, 2(4), 71. (2018年12月12日)
    DOI: 10.3390/colloids2040071


   20. Robust Nanofibrillated Cellulose Hydro/Aerogels from Benign Solution/Solvent Exchange Treatment
    Juanjuan Fan, Shinsuke Ifuku, Mengzhu Wang, Kojiro Uetani, Haiwei Liang, Haipeng Yu, Yongming Song, Xiaohe Li, Jiale Qi, Yiqun Zheng, Haigang Wang, Jing Shen, Xianquan Zhang, Qing Li, Shouxin Liu, Yixing Liu, Qingwen Wang, Jian Li, Ping Lu, Zhuangjun Fan, Wenshuai Chen
    ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6(5), 6624ー6635. (2018年4月2日)
    DOI: 10.1021/acssuschemeng.8b00418


   21. Thermal conductivity analysis and applications of nanocellulose materials
    Kojiro Uetani, Kimihito Hatori
    Sci. Technol. Adv. Mater. 2017, 18(1), 877-892. (2017年11月3日)
    DOI: 10.1080/14686996.2017.1390692


   22. In-plane Anisotropic Thermally Conductive Nanopapers by Drawing Bacterial Cellulose Hydrogels
    Kojiro Uetani, Takumi Okada, Hideko T. Oyama  
    ACS Macro Lett. 2017, 6(4), 345ー349.(2017年3月20日)
    DOI: 10.1021/acsmacrolett.7b00087


   23. Multifunctional Bionanocomposite Foams with a Chitosan Matrix Reinforced by Nanofibrillated Cellulose
    Yushu Wang, Kojiro Uetani, Shouxin Liu, Xianquan Zhang, Yucai Wang, Ping Lu, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Jing Shen, Haipeng Yu, Shuya Li, Qi Zhang, Qing Li, Juanjuan Fan, Ningning Yang, Qingwen Wang, Yixing Liu, Jun Cao, Jian Li, Wenshuai Chen
    ChemNanoMat 2016, 3(2), 98ー108. (2016年11月1日)
    Cover Pictureに採択ChemNanoMat 3(2) 74 (2017年1月)
    DOI: 10.1002/cnma.201600266
                                            


   24. Sustainable Carbon Aerogels Derived from Nanofibrillated Cellulose as High-Performance Absorption Materials
    Wenshuai Chen, Qi Zhang, Kojiro Uetani, Qing Li, Ping Lu, Jun Cao, Qingwen Wang, Yixing Liu, Jian Li, Zhichao Quan, Yongshi Zhang, Sifan Wang, Zhenyu Meng, Haipeng Yu
    Adv. Mater. Interfaces 2016, 3(10), 1600004. (2016年3月4日)
    Inside Front Coverに採択Adv. Mater. Interfaces 3(10)  (2016年5月)
    DOI: 10.1002/admi.201600004
                                              


   25. Thermally conductive and optically transparent flexible films with surface-exposed nanocellulose skeletons
    Kojiro Uetani, Takumi Okada, Hideko T. Oyama
    J. Mater. Chem. C 2016, 4(41), 9697ー9703. (2016年10月4日)
    DOI: 10.1039/C6TC03318K


   26. Crystallite Size Effect on Thermal Conductive Properties of Nonwoven Nanocellulose Sheets
    Kojiro Uetani, Takumi Okada, Hideko T. Oyama
    Biomacromolecules 2015, 16(7), 2220ー2227.(2015年7月2日)
    DOI: 10.1021/acs.biomac.5b00617


   27. Elastomeric Thermal Interface Materials with High Through-Plane Thermal Conductivity from Carbon Fiber Fillers Vertically Aligned by Electrostatic Flocking
    Kojiro Uetani, Seisuke Ata, Shigeki Tomonoh, Takeo Yamada, Motoo Yumura, Kenji Hata
    Adv. Mater. 2014, 26(33), 5857ー5862.(2014年7月8日)
    DOI: 10.1002/adma.201401736


   28. Hydrophilic interaction electrokinetic chromatography using bio-based nanofillers
    Takayuki Kawai, Masato Watanabe, Kojiro Uetani, Yudai Fukushima, Kenji Sueyoshi, Takuya Kubo, Fumihiko Kitagawa, Hiroyuki Yano, Koji Otsuka
    Electrophoresis 201435(15), 2229ー2236.(2014年4月15日)
    DOI: 10.1002/elps.201300558


   29. Influence of drying method and precipitated salts on pyrolysis for nanocelluloses
    Kojiro Uetani, Yuta Watanabe, Kentaro Abe, Hiroyuki Yano
    Cellulose 2014, 21(3), 1631ー1639.(2014年3月20日)
    DOI: 10.1007/s10570-014-0242-2


   30. Individual cotton cellulose nanofibers: pretreatment and fibrillation technique
    Wenshuai Chen, Kentaro Abe, Kojiro Uetani, Haipeng Yu, Yixing Liu, Hiroyuki Yano
    Cellulose 2014, 21(3), 1517ー1528.(2014年1月31日)
    DOI: 10.1007/s10570-014-0172-z


   31. Self-organizing capacity of nanocelluloses via droplet evaporation
    Kojiro Uetani, Hiroyuki Yano
    Soft Matter 20139(12), 3396ー3401.(2013年2月11日)
    DOI: 10.1039/C3SM27822K


   32. Semiquantitative Structural Analysis of Highly Anisotropic Cellulose Nanocolloids
    Kojiro Uetani, Hiroyuki Yano
    ACS Macro Lett. 2012, 1(6), 651ー655.(2012年5月8日)
    DOI: 10.1021/mz300109v


   33. Zeta Potential Time Dependence Reveals the Swelling Dynamics of Wood Cellulose Nanofibrils
    Kojiro Uetani, Hiroyuki Yano
    Langmuir 2011, 28(1), 818ー827.(2011年12月2日)
    DOI: 10.1021/la203404g


   34. Nanofibrillation of Wood Pulp Using a High-Speed Blender
    Kojiro Uetani, Hiroyuki Yano
    Biomacromolecules 2011, 12(2), 348ー353.(2010年12月29日)
    DOI: 10.1021/bm101103p


   35. Moisture Adsorption and Desorption Properties of Pelletized Zeolite and Its Efficacy as a Physical Barrier against Termites
    Yoshiyuki Yanase, Kojiro Uetani, Yoshihisa Fujii, Shogo Okumura
    J. Soc. Mater. Sci., Jpn 2009, 58(4), 304ー309.(2009年8月8日)
    DOI: 10.2472/jsms.58.304